تبلیغات
دوستانه - سلامی دوباره
دوشنبه 29 اسفند 1384

سلامی دوباره

   نوشته شده توسط: فرهاد    نوع مطلب :دوستانه ،

   

سلام کردم ولی جوابی نشنیدم

نمی دانم شاید سزاوار بودم

هر چه به شیرین گفتم

او نگاه هم نکرد

شیرین مشکل دارد

نمی دانم چیست

شیرین با من نیست

شاید خسرو در کار باشد

نمی دانم

من هنوزم تنهایم....