تبلیغات
دوستانه - نسل سوخته
چهارشنبه 7 بهمن 1388

نسل سوخته

   نوشته شده توسط: فرهاد    نوع مطلب :سیاسی ،

آسمان هم امروز در تلاطم ابرها فریادها می زد

       نم نم بارون

                     زیر بارون خیس شدم

      سر به آسمان گرفتم

                            دستهایم را باز كردم

از نعمت الهی.....

در عصری زندگی می كنم كه از آن فقط نسلی باقی است

نسلی كه آنرا نسل سوخته می نامند .....  

دختران و پسران سر در گم در كوچه ها

                                  نمی دانند از آینده چه میخواهند

فرار از خانه پدری برای آنان شده شجاعت

                                 برای رسیدن به فلاكت

چیست جواب اینان  

                        جواب خونها ، جواب جونها

نمیدانم!!!

           امروز هم زیر باران خیس شدم

                                           لحظه ای به فكر پریدن

من در دنیایی زندگی میكنم كه جوانان

                     تعبیرشان از زندگی مثل ته خیار است

                              نمی دانند هدف چیست ،فرار یا قرار است

بودن و ساختن یا كه رفتن و به سیل بی خیالی پیوستن

   بیقرارند در التهاب

                 جوانان درد جدیدی نیست

                                          شعار است شعار

برای رسیدن، پلكانی

                    نبردبان ترقی

                                   برای انسانهای خلاق

درد جوان چیست ؟

                  بی خانمانی، بی كسی ، گمنامی .....

درد جوان چیست؟

                 نداشتن تعریفی از زندگی

ما جوانیم و پُر نشاط

                   ولی در حرف

                                 در عمل غمگین و افسرده

  چرا؟

         چرا چنین باید

 من در دنیایی زندگی می كنم

              كه رسم محبت گم شدست

                                     كه رسم عشق بی معنا شدست

عشقهای پوشالی و زودگذر

                             عشقهایی از سر بی خیالی

و باز هم فرار!!

        راه انتهایی

و باز هم افسرده !!!

                     و خودكشی

این دنیای من است

                    جوان بازیچه است

جوان باید لال باشد

                         حرف نزند

چون حرفهای او جرم است

       جوان راه نرود چون جرم است

                جوان فكر نكند چون جرم است

                        جوان ،جوان بودنش جرم است

پس راه چیست ؟

                راه حل با كیست ؟

دنیای من پُر از فریب است

                                  پُر از حیله

دنیای من رنگ عشق را زرد میداند

                       دنیای من سیاه است

                                    شور و نشاط هم جرم است

درس و مدرسه بهانه است

                             برای فرار

                                    بر ای رسیدن شاید، یا كه انتظار

جوان دنیای من پژمرده است

                          دنیای او آلوده است

جوان دنیای من از غم میگوید

        از فریب های زندگی

                       از نامردی های زندگی

جوان چهار حرف است

              «جیم» جنون است

                               «واو» وامانگی

                                    «الف» اذیت و آزار زندگی

                                               «نون» نامردی و نالایقی

جوان معنای جوانی را چنین آموخته است

                              جوان دنیا را چنین آزموده است

به هر جا

           به هر سو

جوان ناكام است

              جوان بینام است

شور عشق جوانان فرهاد و شیرین بود

             لیلی و مجنون

             ولی اكنون....

جوان در راه است

               رفتن یا خفّت خوردن

فرار یا تحمل كردن

              برای آنسوی مرزها

جوانان طعمه آدم فریبان

        جوانان در دنیای من

                      پیران امروزند

                           برای آمال دیگران

                                      جان بركف

                                           چون سپر بلا می مانند....

صداقت گم گشته است امروز

                            صفا هم رفته است دیروز

به دنیال لبی كه از عاطفه پُر باشد

                            دهد جان را كه او رسوای عالمش باشد

نمی دانم   مقصر كیست

                نمی دانم

       در این دنیا من هم می بینم

              دیدم جوانی را كه زانوی غم بغل كرده

                    دیدم جوانی را كه روزهایش دگر سر سبز نیست

                           من دیدم جوانی را كه در گوشه دیوار

                                     افتان خیزان می رفت

                                            بدنبال تقدیری نامعلوم

                                               و یا دلال آن افیون

دیدم جوانی را كه دنیایش خماریست

                      برای لحظه ای دوری از این بیچارگیست

جوانی را دیدم كه دنیایش شهوت بود

                                 معنای بودنش این بود  

جوانی را دیدم قهقه میزد

                وشاید او هم نمی خواست

                                     دنیای واقعی را ببیند

                                                            شاید.....

ولی باید بگویم ما جوانیم

                                   با بیانیم

بگویم كه ما هم می توانیم

                 چرا باید بشینیمو ببینیم

                                       چرا باید ندانیم كه جوانیم

       بیاییدبا هم بخوانیم

          كه ما سرشار عشقیم ما جوانیم

                    كه افسردگی، ماتم ،فریب است

                                نباید گول خوردن ، كه حیف است

بیا با هم ما عهدی ببندیم

                كه ایران را، كه با ایران ببندیم

كه چون ما، همه ایرانی هستیم

                      نشان از كاوه و آرش بدستیم

مثال لیلی و مجنون بمانیم

                   كه رسم عاشقی را خوب بدانیم

كه از عشق و صداقت چون فرهاد

                  نداریم ما نشانی بهتر از داد

بیایید بگوییم ما جوانیم

                 مثال رستم و سهراب مانیم

بیایید با همه از عشق بگوییم

                نشان عاشقی در دل بجوییم

بیایید ما همه با نام یزدان

               بگوییم یا علی ره را بپوییم