تبلیغات
دوستانه - پند زرتشت
چهارشنبه 14 اردیبهشت 1390

پند زرتشت

   نوشته شده توسط: فرهاد    نوع مطلب :دوستانه ،عارفانه ،

از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چه بنا كردی؟

گفت : چهار اصل
1- دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم
2- دانستم كه خدا مرا میبیند پس حیا كردم
3- دانستم كه كار مرا دیگری انجام نمی دهد پس تلاش كردم
4- دانستم كه پایان كارم مرگ است پس مهیا شدم